Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza rekrutację ciągłą uczestników do projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Wrzesień 30, 2020

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza rekrutację ciągłą uczestników do projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

który zostanie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”.
Celem Projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, które spełniają łącznie poniższe wymagania:
 zamieszkują na terenie Gminy Kozienice;
 nie wykonują pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, tj. przebywają na urlopie
macierzyńskim/ rodzicielskim
Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
 w Biurze Projektu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, 26-900 Kozienice
w dni robocze w godzinach od godz. 8.00 do 15.00
 lub za pośrednictwem poczty polskiej ( liczy się data wpływu do Biura Projektu)
 odpowiedzialność za dostarczenie formularzy rekrutacyjnych w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej
udziałem w Projekcie. ,
Regulamin Rekrutacji wraz ze wzorami dokumentów dostępne są:
 w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta www.kozienice.pl w zakładce dotyczącej projektu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (48) 611-71-71

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!BURMISTRZ GMINY KOZIENICE ogłasza rekrutację ciągłą do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach w ramach projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!