BURMISTRZ GMINY KOZIENICE ogłasza rekrutację ciągłą do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach w ramach projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Wrzesień 30, 2020

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE ogłasza rekrutację ciągłą do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach w ramach projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców! który zostanie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”,
Działanie 8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”.
Kandydatami do projektu w ramach rekrutacji ciągłej są osoby, które spełniają łącznie poniższe wymagania:
 zamieszkują na terenie Gminy Kozienice;
 sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3,
 nie wykonują pracy zawodowej ze względu na obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3, tj. pozostają bez zatrudnienia lub przebywają na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim bądź wychowawczym.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
 osobiście u Dyrektora Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3, 26-900 Kozienice w dni robocze w godzinach od godz. 8.00 do 15.00.
 lub za pośrednictwem poczty polskiej ( liczy się data wpływu do siedziby PŻM)
 odpowiedzialność za dostarczenie formularzy rekrutacyjnych w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w Projekcie.
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców! wpisywani będą na listy rezerwowe, a w chwili zwolnienia się miejsca na liście podstawowej zapraszani będą do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza rekrutację ciągłą uczestników do projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne!