O nas

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach
 • Witamy w miejscu przyjaznym dla każdego dziecka

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o naszej Placówce. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

  Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach swoją działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną rozpoczęło 1 września 1993 r.. Mieści się w nowoczesnym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne.

  Funkcję dyrektora pełni mgr Elżbieta Seremak.

  Przedszkole jest czynne w godzinach 6:00-17:00.

  Teren wokół przedszkola jest spokojny, odległy od hałasu miejskiego. Budynek przedszkola położony jest wśród zieleni na obrzeżu osiedla. Duży plac zabaw umożliwia bezpieczne zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu.

  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59)  oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017r., poz. 356)

  Cele i zadania wychowawcze, opiekuńcze i kształcące przedszkola oraz sposoby ich realizacji określa Statut oraz Regulamin Przedszkola.

   

 • Otwartość, fachowość oraz profesjonalna opieka

  "Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka" - Henry Saka

  Taką drogą docieramy do serc naszych dzieci, które czują się u nas bezpiecznie i chętnie spędzają z nami swój czas. Są radosne i szczęśliwe, a to jest dla nas najważniejsze.

  Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa dziecku jego wszechstronny rozwój, w szczególności rozwijanie samodzielności, zainteresowań, uzdolnień, twórczej, otwartej postawy, i przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Placówka efektywnie realizuje zadania statutowe. Stwarza bardzo dobre warunki do twórczej, swobodnej aktywności zabawowej dzieci.  Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych do ich potrzeb, stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem m.in.:

  • metody czynnościowego nauczania matematyki prof. E. Gruszczyk –
   Kolczyńskiej
  • metody „Dobrego Startu” wg prof. M. Bogdanowicz
  • metody ruchu rozwijającego K. Orffa, R. Labana, W. Scherborne
  • metody wczesnego czytania wg dr I. Majchrzak
  • metody pedagogiki zabawy i kinezjologii edukacyjnej
 • Kreatywna, wykwalifikowana,przyjazna dzieciom kadra

  Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

  Z dziećmi pracuje 12 nauczycieli. Wszyscy zatrudnieni są zgodnie z kwalifikacjami. Status zawodowy nauczycieli: 11 nauczycieli dyplomowanych i 1 stażysta. Przedszkole zatrudnia też 23 pracowników administracji i obsługi.

  Dodatkowo odbywają się zajęcia z rytmiki, na życzenie rodziców odbywa się nauka religii

  Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym m.in. z innymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, Komendą Policji, Strażą Pożarną, Domem Kultury, Biblioteką publiczną, Ogrodem Jordanowskim, Poradnią psychologiczno-pedagogiczną itp. Bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach, konkursach, prezentacjach i pokazach.

  W kalendarzu uroczystości przedszkolnych mamy m. in. Dzień Babci  i Dziadka, Dzień Rodziny, Mikołajki, Jasełka, Bal karnawałowy, pasowanie na przedszkolaka, cykliczną imprezę o charakterze ekologicznym „Nasz mały świat”. Jesteśmy współorganizatorami prezentacji przedszkoli „Z uśmiechem na buzi”.    

 • Koncepcja pracy przedszkola:

  PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 1617)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017r., poz. 356 )
  5. Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach.
  • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć i zabaw oraz poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.

  • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

  • Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach dzieci z rówieśnikami i dorosłymi.

  • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

  • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień.

  • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej), etnicznej oraz postaw patriotycznych.